Melgården
Cart 0
Bilde 03.07.2017, 18.57.49.jpg

Jord og skog

 
 

Skogsgården

Skogeiendommen er på 40.000 dekar hvorav 37.000 dekar er produktiv skogsmark. Det øvrige arealet er vann, myr, grustak og skogsbilveier.

Hoveddelen av skogen drives aktivt der det produseres høykvalitets tømmer av gran og furu. Vi driver en langsiktig forvaltning av en fornybar ressurs gjennom et moderne og miljørettet skogbruk. Tømmeret leveres gjennom Glommen Skog SA som er sertifisert gjennom Norsk PEFC skogstandard. I den daglige forvaltningen benytter vi digitale kart, GIS-analyser og profesjonelle skogsentreprenører med det beste og mest moderne utstyret. Vi legger stor vekt på høy kompetanse ved innleie av skogsentreprenører.

Omkring 3000 dekar av skogen er avsatt til fri utvikling gjennom nøkkelbiotoper og et naturreservat  opprettet ved kongelig resolusjon 10. juni 2016.

Vi leier ut elgjakt og småviltjakt gjennom langsiktige avtaler med faste jaktlag. Vi har for tiden ingen ledig jakt for utleie.

Våre 230 daa med dyrket mark benyttes til produksjon av grovfor og innmarksbeite.